Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:44

ⵜⵓⵏⵙ: ⴰⵏⴳⵙ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵏⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)

ⵜⵓⵏⵙ  -  
ⵜⵉⵡⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵏⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ, ⴰⵏⴳⵙ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵙ ⵍⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ, ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵣⵣⵄⵇ.
ⵜⵓⵏⵙ: ⴰⵏⴳⵙ ⵏ ⵜⵥⴰ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵏⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
29 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙ « ⵜⴰⵙⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵏⵖⵉⵎⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵊⵕⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⴱⵓⵔⴳⵉⴱⴰ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵙⴳⵡⵉⵏ, ⵉⵏⴳⵙ 8 ⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ».

ⵜⵙⵙⵍⴽⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ 30 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⴰⴱⴰⵇⵇⴰⵢ ⴰⵎⵏⵖⵉⵎⴰⵏ, ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵉⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.