Maghreb Arab Press

ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵏ: ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴷⴰⵜ 2018 (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ "ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⴷ ⴰⵏⵖⴱⵓ" ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ, ⴰⵔ ⵉⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴰⴳ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵥⵕⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ 2018, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.
ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⴰⵏ: ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴷⴰⵜ 2018 (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ)
09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ, ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵙⵎⴽⵍⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵍⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.

ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵇⴱⵉⵍⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵅⵔⴰⴽⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵉⴱⴹⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.