Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:05

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⴰⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵉⴷ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ.

ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍ ⵃⴰⵙⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵕⴰⵏ, ⵜⵜⵔⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵕⵕⵃⵎⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵣⵏ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵉⵢⵙⵎⴳⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵣⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏⵓⵏⵥⴰⵕ ⵜⴰⵖⴰⵕⴰⵚⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵖⵉⴼⵙ, ⵉⴳ ⵉⵏⴰⵇⵚ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴷ ⵉⴳ ⵜ ⵔⴰⵏ ⵎⴷⴷⵏ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 24 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.