Maghreb Arab Press

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵍⴰⵙⵜ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵙⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴰⵎⴰⵏ) ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵇⵉⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴼⴰⴱⴰ) ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵙⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵍⴰⵙⵜ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⴰⴼⵕⵉⵇⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵙⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ
12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳⵔ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ "ⴰⵎⴰⵏ" ⴷ ⵏ "ⴼⴰⴱⴰ", ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴽⴰⵎⴰⵍ, ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵓⵕⵓⴱⴱⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵙⵙⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵅⴼ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.