Maghreb Arab Press

ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵓⴷⵔⵜ: ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵜⵙ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵙⵍⵉⴷⵜ, ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵉⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⵏⴰⴼⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ.
ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵓⴷⵔⵜ: ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴰⴹⵃⴰ
08 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵙⵓⴷⵔⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⵍ ⵉⵙⵔⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴼⵙⵓ ⵎⴰⴷ ⵓⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⴰⴼⵏ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⵏⵜⵏⵏⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵊⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵣⵔⵉⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ.

ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⵏⴼⵏⵉⵇⵜ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ 6385, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 641.358 ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏⵏ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ, ⴱⵍⴰ ⵏ 170.870 ⵓⵎⴰⵏⴰⴼ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.