Maghreb Arab Press

ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⴱⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⵙ, ⵢⴰⵜ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ.
ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ: ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵡⵉⵣⵖⵜ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵥⵉⵍⴰⵍ) ⴷ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ).

ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵍⵇⴰⴼⵉⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ, ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ, ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.