Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:47

ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ, ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵜⴰⴹⴹⴰⵏⴳⴰ ⵏ ⴰⵚⵎⵎⵉⴹ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ
05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙ ⵜⴽⵍⵉ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ, ⵙⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵍⴱⴰⵍⴰⴷⵢⵢⴰ ⵏ "ⴱⵓⵎⵢⴰ", ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵡⵎⵓⵙⵙⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵣⵍⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵉⵊⵉⵊⵊⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵊⵊⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵜⵥⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.