Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:45

ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ..ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵍⵅⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ

ⵜⵓⴱⴰ  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ , ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⴱⴰ (194 ⴽⵍⵎ ⴳ ⴷⴰⴽⴰⵔ) ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵉ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵏⵜⴰⵇⴰ ⴱⵚⵉⵔⵓ ⵉⵎⴱⵔⴽⵉ ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ, ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⵎⴱⴰⵔⴽ, ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ..ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵍⵅⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ
13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⵉⴷ ⵔⴼⵉⵇⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⴱⴽⴷⵓⵔⵉ ⴰⵛⵇⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ, ⴷ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴷⴰⴽⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵍⴱ ⴱⵔⴰⴷⴰ, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉ ⵍⵅⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ ⴳ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⴱⴰ .

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵖⴰ ⴳ ⴰⵏⵖⴱ ⵏ ⵜⴹⵉⵚ « ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⴰⵎⴱⵔⴽⵉ, ⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ , ⴷ ⵔⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵇⴱⵍ ⴰⵎⵎ ⴰⵊⴰⵔ ⵏⵏⵙ ».

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉ ⵛⵉⵅ ⵎⵓⵏⵜⴰⵇⴰ ⴱⵚⵉⵔⵓ ⵎⴱⵔⴽⵉ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⵓⵅⴰⵎ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⵉⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴹⴼⵕ ⵜⴰⵜⴰⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉⴷⵉⵜ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍ ⵜⴳⵎⴰⵜ « ⵓⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵢⴰⵜ, ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⴳ ⵏ ⵉⴱⴹⵉ ⵏ ⵕⵕⴱⵉ , ⵏⵏⴰ ⵏⵔⵔⵓ ⵕⵕⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⵜ ».

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ « ⵏⵏⴰ ⵏⵏⴰⵢ ⵎⵎⴰ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵏ ⴰⵙⵖ ⵏ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵉⴳⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴹⴼⵔ ⵎⵉⴷⵏ . ⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⴰ ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵅ, ⴰⵎⵉⵔ ⵍⵎⵓⵎⵉⵏⵉⵏ, ⵏ ⴰⴼⵔⴰⵢ ⵏ ⴰⵙⵓⴼ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵙⵉⵏ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵉⵇⵏⵉⵏⵉ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰⵏ ⴰⵙⵓⴼⵓ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ, ⵔⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵔⵃⵎ , ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴳⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⵏⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⴰⵙⵉⵏⵉⵖⵍⵉ ».

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵅⵍⵉⴼⴰ ⵓⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ « ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵓⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.