Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ 60 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵎⴰⵕⵚ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ 60 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ 2:00 ⵏ ⵢⵉⴹ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵙ 60 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 25 ⵎⴰⵕⵚ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⵓⵛⴽⴰ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵍⵉⴳ ⵡⵉⵙⵙ 2.13.781 ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴷⵉ ⵍⴽⵉⵄⴷⴰ 1434 (28 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2013), ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵡⵉⵙⵙ 2.12.126 ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1433 (18 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2012) ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.