Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⵔ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ « ⵜⵔⴰⵏⵙ ⴷⵉⴼ » ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵢⴰⴼ ⵏ ⵟⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⵔ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⴳ ⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴰⵔ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ
08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵎⴰⵙ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵟⵟⵕⴰⵎⵡⵉⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵡⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵔⴳⵜ ⵏ 3:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵙⴳ « ⵉⴹ ⵏ ⵍⵇⴰⴷⵔ », ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ 30 ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⵙⴳ 12:00 ⵏ ⵉⴹ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⵉ ⵏ ⵍⵇⴰⵟⵉⵕⴰⵜ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴳ ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ « ⴼⵉⵢⵙⴱⵓⴽ » ⴷ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵣⵣⵓⴱⴰⵏⴰ « ⴰⵍⵓ ⵟⵕⴰⵎ » ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ 32 32 86 37 05

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.