Maghreb Arab Press

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴱⵓⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵕⵕⵎⵉⴷ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵏ « ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ 2018- 2021, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ».
ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ
12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵕ ⴷⵖ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 9 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⴽⵛⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⴷⵏ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏⵉⴳ ⵉⴷⵔⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴷⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴼ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⴳⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ (2015-2030), ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⴷⴰ ⵢⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴷ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.