Maghreb Arab Press

ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.. ⴰⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵓⵙ ⴷ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵢⵓⵎⵥⴰ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵏ 01ⵀ30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵓⵙ ⴷ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵊⵔⴰⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵢⴳⴰ 11 ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵏⴳⵉⵙ ⵏⵏⵙ.
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.. ⴰⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵓⵙ ⴷ ⵓⴱⴽⴽⵉⴹ ⵏ ⵜⵔⵓⵔⴰ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ, ⵎⴰⵙ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵯⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⵖ 26 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵡⴰ ⴽⴰⵏ ⵉⵙⴷⵓⵀⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴱⴰⵟ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ, ⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⴷ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⴷⵖ ⵉ 11 ⵏ ⵉⵔⴳⵣⴰⵏ ⴽⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴷ ⴼⵜⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵔ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵔ, ⵉⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵉⵔⵓⵔ.

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.