Maghreb Arab Press

News
Wednesday  20  ⵢⵓⵏⵢⵓ  2018   |   18:03

ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⴰⵊ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⴰⵊ : ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⴷ ⵉⴼⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵄⵕⴰⵊ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ, ⵏⵏⴰ ⵢⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⴳⵏⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⴽⵙ 35 ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ.

ⴷ ⵉⵍⵖⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⴰⵊ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ « ⵉⵙⵖⴱⵓ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴼⵔⵓ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.