Maghreb Arab Press

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, « ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴳⵓⵎ » ⴳ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵀⴰⴼⵉⵏⴳⵜⵓⵏ ⴱⴱⵓⵙⵜ)

ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ  -  
ⵜⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⵙⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵜ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ «ⵀⴰⴼⵉⵏⴳⵜⵓⵏ ⴱⴱⵓⵙⵜ» ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⴳ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, « ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴳⵓⵎ » ⴳ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵀⴰⴼⵉⵏⴳⵜⵓⵏ ⴱⴱⵓⵙⵜ)
13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵓⵏⵕ ⴽⴰⵣⵎⵉⵕ, ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ ⴰⵎⵉⵔⴰⴽⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ « ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ : « ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⴳ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ », ⵎⴰⵙ « ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴽⴰⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏⴰ ⵎⵓ ⵖⵓⵕ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⵖ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵅⴰⵍⵉⵊⵉ, ⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⴰⵎⵙⵉⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵉⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍⵉⵢⵏ».

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵏⵕ ⴽⴰⵣⵎⵉⵕ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵊⵊⵉⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉⵏ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⴰⴱⴷⴰ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵙⵃⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ, ⴷ ⵉⴽⵜⵉⴷ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵉⵇⵕⴼⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵍⵍⵉ ⵎⵏⵉⴷ ⵛⵛⵓⵢⵓⵄⵢⴰ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴰ ⵖⵓⵕⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.