Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:52

ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⴷⵉⵃ ⴳ ⵜⵙⵎⴹⵍⴰⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⴷⵉⵃ, ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 62 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵎⵎⴰⵖⵜ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.
ⵉⵜⵜⵓⵎⵢⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵎⴰⴷⵉⵃ ⴳ ⵜⵙⵎⴹⵍⴰⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ
05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴽⵯⵥⵉⵏ ⴷ ⵍⴳⵏⴰⵣⵜ, ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴰ ⵢⴳⴳⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⴹⴰⵍⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ. ⵉⵣⵔⵉ ⵡⵙⵎⴰⴹⵍ ⴷⵖ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⴷⵎⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ.

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⵜⵇⵏⵉⵢⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵉⵡⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵣⴰ ⴷ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵉⴽ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⵓⵍⴰⵎⴱⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴳ ⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⴹⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵏⵏⵃⴰⵙ ⴳ ⵓⵎⵃⵣⴰⵡ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2002 ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.