Maghreb Arab Press

ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ « ⵜⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ », ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ.
ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ
09 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⵊⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵇⵇⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⴰ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴽⴽⵯⵉ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⴰ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵣⴰⵢⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵔⵛⵎ ⵉⵅⵛⵛⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⵓⵙⵓ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵜⴰⵎⴰⵙⵓⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ, ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴰⴷⴷⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴰⴼⵔⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴹⴰⵏ ⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵉⵣⴰⵍⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ, ⴷ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵙ ⵉⵏⴰⵎⴰⴽⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵄⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.