Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⵓⴽⴰⴹⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴹⵕ ⵙⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⴽⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⴷⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴱⵓⴽⴰⴹⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴹⵕ ⵙⴳ ⵜⴷⵓⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ
08 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵎⴰⵙ « ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴰ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⵕⴱⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴹⵕ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴽⵯⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴱⵉⴷⴷⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵙⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ, ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵉⴱⵏ ⵙⵉⵏⴰ ».

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ « ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ », ⵜⵎⵍⴰ ⵜⴳⵓⴹⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵛⵇⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.