Maghreb Arab Press

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⴰⵛⴰⵕ « ⵇⵛⴱⴰⵍ »

ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ  -  
ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵚⵚⵟⴰⵜ, ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴷⵏⴰⵏ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⴰⵛⴰⵕ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ « ⵇⵛⴱⴰⵍ », ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 86 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵄⴰⵍⵉ ⴱⴰⵛⴰⵕ « ⵇⵛⴱⴰⵍ »
02 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵏⴰⵥⵓⵕ "ⵇⵛⴱⴰⵍ", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ "ⵥⵕⵡⴰⵍ", ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⴰⵛⴰⵕ, ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ 9:00 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵉⵖⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵣⵓⵔ "ⵥⵕⵡⴰⵍ", ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏ ⴷ "ⵇⵛⴱⴰⵍ" ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⵏ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵣⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⴳⴰ ⵡⵍⴰ ⵏⵏⴰⵜⵏ ⴰⵎⴰⴹⵓⵏ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵓⵜ.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.