Maghreb Arab Press

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ

ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ  -  
ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⵏ ⵓⴹⵓⵏ, ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ 1,8 ⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵍⵇⵉⵟⴰⵄ ⵏ "ⵖⵣⵣⴰ" ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵎⴰⵄⴱⴰⵕ ⵕⴰⴼⴰⵃ ⵏ ⵓⵡⵜⵜⵓ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵓⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ.
ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉ
09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵍⴽⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⴳ ⵓⵙⵜⵍⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⵏ ⵓⴹⵓⵏ, ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ ⴷ ⵎⵏⴷⵓⴱ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⵜⴰⵣⵉ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵢⴳⵔ ⵏ "ⵖⵣⵣⴰ", ⴳ ⵍⵎⵄⴱⴰⵕ ⵏ ⵕⴰⴼⴰⵃ, ⴰⴼⴰⴷ ⵔⴰⵔⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⴳ ⵍⵇⵉⵟⴰⵄ ⵏ "ⵖⵣⵣⴰ", ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵢⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵏ ⵉ ⵢⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵉⵏⴳⵉⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⴽⵏⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.