Maghreb Arab Press

ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵜⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ "ⴷⴰⵄⵉⵛ" (ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ "ⴷⴰⵄⵉⵛ", ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 22 ⴷ 33 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵉⴼⵙⵉ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵜⵉⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴷⴰⵄⵉⵛ (ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ)
08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵙⵓ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵖⵍⵉⵏ ⵉⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵎⴰ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ "ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵓⵙⵍⵉⵎ" ⵅⴼ ⴰⴳⵣⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵎⵥⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⴼⵏⵉⴷⵇ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⵍⴱⴰⵡ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴻⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉⵜ.

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵏⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵏ ⵙⵍⴰⵃ ⵓⵎⵍⵉⵍ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.