Maghreb Arab Press

ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵢⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵟⴰⵢⵜ

ⵏⴷⵢⴰⵙⴰⵏ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)  -  
ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ, ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵍⴱ ⴱⵕⵕⴰⴷⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⵏⴷⵊⴰⵙⴰⵏ (ⵉⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⴹⴰⴽⴰⵕ), ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙⴳ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⴰⵎⴰⴱⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴽⵓⵏⵜⴰ, ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵟⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳ 4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⴹⴰⴽⴰⵕ.
ⵉⴼⴽⴰ ⵡⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵢⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵟⴰⵢⵜ
13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵟⴰⵍⴱ ⴱⵕⵕⴰⴹⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⴰⵛⵉⵔ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵙⵎⵢⵢⵜ ⵏ ⵍⵅⵍⵉⴼⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵟⴰⵢⵜ.

ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ, ⵉ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⴳⵍⵉⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵃⴰⵊ ⵎⴰⵎⵓ ⴱⵓ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴽⵓⵏⵟⴰ ⵓⵍⴰ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⴰⴷⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⵟⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵏⴷⵊⴰⵙⴰⵏ, ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵅⴼ « ⵜⵎⵎⵜⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴷ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ, ⵉⵖⵕⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵍⴷⵓⴷⵉ ⴷ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.