Maghreb Arab Press

ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 29 ⵛⵄⴱⴰⵏ 1439 ⵀⵉⵊⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 16 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018 ⵎⵉⵍⴰⴷⵉ.
ⵉⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)
15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⵖⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⴱⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵙⵏⵖⵎⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰⴷ : 0537.76.11.45, ⵏⵖⵔ 0537.76.09.32, ⵏⵖⴷ 0537.76.05.49, ⵏⵖⴷ 0537.76.89.54, ⵏⵖⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⴽⵚ 0537.76.17.21.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 15 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.