Maghreb Arab Press

ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ

ⵖⴰⵣⵣⴰ  -  
ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⴼⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ, ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵉ ⵢⵎⴰⴹⵓⵏ ⴷ ⵉⴳⵯⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ.
ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ
13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵉⴱⴷⴰ ⵡⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⴳ ⴽⵓⵍ ⵏ ⴰⴳⴰⵍⵓⴼ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷ ⴰⵎⴰⴽⴰⵣ ⵏ ⴰⴷⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵖⴰⵣⵣⴰ.

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵙⴽⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴷ ⵎⴰⵏⴷⵓⴱ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵜⴰⵣⵣⵉ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵉⵏⵙⵏ ⵏ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ, ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⵖⴰⵣⵉ ⵃⵎⴷ, ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵉⵎⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵉ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵢⵉⵏ .

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.