Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:58

ⴼⵉⴳⵉⴳ ..ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵜⵓⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵛⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴳⵯⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴳⵯⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵏⵏⴰ ⵜⵡⵓⵜ ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴹⵔⴰⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ, ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵓⵔ ⵜⵉⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴳⵛⵎ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵊⴹⵕⵎⵜ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵏⵙⵙⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵅⵚⵚⵓ , ⵓⵔ ⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴳⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⴰⴷ ⵢⵓⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ.
ⴼⵉⴳⵉⴳ ..ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵜⵓⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵛⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⵔⴱⴰ ⴰⴳⵯⵙ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ
11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⵜⵓⴼⴼⴰ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏⴰ ⵣⵓⵛⵛⵍ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ , ⴰⴷ ⵜⴳⵛⵎ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⴽ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴰⵔⴱⴰ .

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓⵎ ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵏ ⵉⵎⵙⵓⵜⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⴳ ⵉⵎⵎⴰⴽⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵔⵉ ⴰⴳ ⵜⴳⵛⵎ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⴱⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴽⴽⵉ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵎⵉⵣⵉ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.