Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵜ "emploi-public.ma" ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴰⵙⵉⵜ "emploi-public.ma" ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017.
ⴰⵙⵉⵜ emploi-public.ma ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017 (ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ)
13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵡⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵄⴱⴹⵍⵇⴰⴷⵔ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ.

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵍⵓⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ ⴰⵏⴰⵡ "ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ".

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵉⵣⵓⵍ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 13 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.