Maghreb Arab Press

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙ » ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵖⵜ.
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ
06 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⴽⵓ 05 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵡⴰⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⵚⵡⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⵓⵙ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⵖ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⵯⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ , ⴷ ⵎⴰⵙ « ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⵉⵙⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵎⵓⵏ ».

ⵉⴼⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⴽⵓⵙ ⵎⴰⵙ ⵉⵡⴹⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⵜ600 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵙⵔ 400 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ, ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ « ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵓⵢⴰ ⵙ ⵓⵅⵚⵚⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵖⵜ.

ⴷ ⵉⵜⵜⵔ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵥⵕⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.