Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⴰⵊ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵕⵕⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏⴰⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⴰⵊ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵀ ⴱⵉⵏⴳ.
ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⴰⵊ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵕⵕⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍ ⵙⵓⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⵖ ⴷ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ, ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵀ ⴱⵉⵏⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵏⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵜⵉⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.