Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴳⵎⴰⵎⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵉⵙⵏⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ  -  
ⵜⴰⵙⵖⵣⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ, ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴳⵎⴰⵎⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ, ⵜⴰⵖⵟⵙⵜ ⴷⵖ ⴷⴰ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵍⴼⴰⵙⴰⴷ.

ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ ⴷⵖ 170 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ.

ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵄⴰⵜ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵕ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴷⵖ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰⵣ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵍⵓⵟⴼⵉ ⴱⵓⵛⵄⵕⴰ, ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖⵓⵕ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴼⵢⵉⵏⵏⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵙⵔ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵟⴰⵙⵜ ⴷⵖ, ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵓⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⵖ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.