Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴷ "ⵍⵉⵣⵉⴽ" ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⵍⵉⵣⵉⴽ‌), ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴷ ⵍⵉⵣⵉⴽ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ
12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵙⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ "ⵍⴰⵎⴰⴱ", ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵎⵊⵉⴷ ⴼⴰⴹⵉⵍ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ "ⵍⵉⵣⵉⴽ".

ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ "ⵍⴰⵎⴰⴱ" ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ "ⵍⵉⵣⵉⴽ" ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵊⵊ "ⵍⵉⵣⵉⴽ" ⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⴰⵡⵏⴰⴹ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ "ⵍⴰⵎⴰⴱ".

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵉⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ "ⵍⵉⵣⵉⴽ", ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵎⴰⵕⵚ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.