Maghreb Arab Press

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵅⵡⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵀ ⴱⵉⵏⴳ, ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷⵖ ⴷ ⴳⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.

ⴷ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵙⵓⵏⴰⵔⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⵍⵜⵉⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵙⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⵖ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ 3 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⵜⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005.

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.