Maghreb Arab Press

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵉⵕⵥⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵙⵏⵜⵉ "ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵙⵏⴽⵛⴰⵎⵜ", ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ.
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵜ
16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵢⵉⵡⵉⴷ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ "ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵜⵎⵛⴰⵛⴽⵉⵜ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ", ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵚⵟⵟⴰⵜ, ⵍⵇⴱⵍⵜ, ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.

ⵉⵔⴰ ⵡⵙⵏⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ 100 ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴰⴼⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵙⵉⵍⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵛⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ, ⵓⵍⴰ 80 ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵜⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ 51 ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵙⵏ.

ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵎⵓⵏⵏ ⵏ 1000 ⵡⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⵓⵄⴹⵕ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.