Maghreb Arab Press

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ  -  
ⵕⵥⵥⵎⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⴰⴷ ⵏⵣⵣⴳⵔ ⵉⵙⵓⵖⵖⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⵔⴼ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ".
ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⵅⴼ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ
05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴷⵔⴰⵏ ⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⵏⵖⵜⴰⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 100 ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.