Maghreb Arab Press

ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ: ⵉⴱⴷⴰ ⵕⵕⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ

ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ)  -  
ⵉⴱⴷⴰ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ, ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⵍⵜ, ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ.
ⴰⵏⴼⴳⴳⵓ: ⵉⴱⴷⴰ ⵕⵕⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ
28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵍⵄⴰⵇⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⴰⵏⴼⴰⵄⴰ, ⴰⴹⴱⵉⴱ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵢ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵎⴰⵙ ⵕⵕⴱⵉⵟⵕ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵏⴹⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⵉⵟⴰ ⵎⴰⵊⵓⵕ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴰⵍⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵇⵇⵕⴱⵏ ⵉ ⵢⵎⵥⴷⴰⵖⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏⵏ ⵉⴽⵔⵎⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵟⵟⴰⵕ ⵓⴷⴼⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵕⵕⴱⵉⵟⴰⵕ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 18 ⵉⴹⴱⵉⴱⵏ ⵍⵍ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵢ ⴷ ⵜⵜⵅⴷⵉⵔ, ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⴼⵔⵅⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵟⵟ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⴼⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵣⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵣⵣⵓⵖ ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵕⴹ, ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⴰⵙ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴷ 19 ⵉⵏⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴼⵔⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.