Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:23

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ » ⵉⴷⵍ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵎⴰⴼⴰⵢⵏ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)

ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ  -  
ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵚⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ »ⴳ ⴱⵢⵓⴱⵓⴳⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ,ⵢⵉⴹ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵉⴷⵍ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⴼⴰⵢ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ,ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⵙⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ.
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ « ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ » ⵉⴷⵍ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵎⴰⴼⴰⵢⵏ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ (ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ)
28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ « ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵎⴰⴼⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ, ⵜⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⵙⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⵕⴱⵉ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵇⵇⵏⴰⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵕⵊ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⵜⵉⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⵖⵔⵜ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ , ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.