Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   06:55

ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵉⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴽⵡⵉⵜ

ⵍⴽⵡⵉⵜ  -  
ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵊⴰⴱⵔⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵉⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵜⵓⵇⵏⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴽⵡⵉⵜ
09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵉⵙⴽⵜⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵉ ⵡⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷⵖ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴰⵍ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴷⵖ ⵏⵉⴳ ⵉⴷⵔⵓ ⵓⵍⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ « ⴽⵓⵏⴰ », ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵉⵏ « ⴼⴰⵏⴰ », ⵛⵛⵉⵅ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⴷⵄⵉⵊ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⵢⴳⴰⵜ ⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵏⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴽⵙⵏⵜ.

ⴷ ⵉⵙⴽⵜⵉⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵊⴰⴱⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵡⵙⵏ ⵉ ⵡⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⴽⵡⵉⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1990, ⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⵖ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.