Maghreb Arab Press

ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ 1 ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵏ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ 1, ⵙⵡⴰ ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵉ ⴰⵙⵓ ⵏⵖⴷ ⵉ ⵜⴰⴷⵔⴰ, ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵔⴰⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵟⵟⵓⴹⴼⴰⵕⵏ.
ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⴳ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ 1 ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵜⵔⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵓⵏ)
06 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⵙⵙⵍⴽⵎ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵎⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ 1, ⵍⵍⵓ ⵢⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵎⴰⴷ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵖⵣⵓ (ⵏ.ⵣ) ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.

ⵜⵓⴳⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ 1 ⵉⴱⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⵛⴱⵔⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⵖⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵙⵙⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵛⴱⵔⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⵉⵙⴽⵏⵉⵏ ⵢⵉⴹⵏⵉⵏ ⴳⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⵛⴱⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 06 ⵉⴱⵔⵉⵔ  2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.