Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:18

ⴰⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.. ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵏⵉⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018
ⵏ : ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵙⴳⵏⴼⵍ
ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴷⴰ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵏⵉⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵙ ⵓⴳⵉⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⴳⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.
ⴰⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.. ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⴰⵏⵉⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ, ⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ, ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵣⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵉⵔⵙ ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⴳⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵙⴳ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⵍⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵜⴼⴽⴰⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵓⴳⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⴼⵔⵓ ⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵔⴳⴰⵍ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵕⵥⵉ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵡⵓⵔⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵜⴱⴷⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005, ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵀⵔⵛⴰⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⴳⵔ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵙⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵉⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵔⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵖⵔⵉⵎ.

ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴷⴰ, ⴷ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⵔⵎⵎⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ, ⵉⵖⵟⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵡ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⴷ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ (ⵓⵟⵟⵓⵏ 1-01-299), ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵛ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⴳⴷⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴹⵏⵉⵏ, ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ. ⵉⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴷⵓⵙ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵉⵚⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵅⴼ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵖⴰⵡⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ.

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵙ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵡⴰⵎⴰⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.