Maghreb Arab Press

ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1439 ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ 29 ⴷⵓⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1439 ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ 12 ⵖⵓⵛⵜ 2018 ⵎⵉⵍⴰⴷⵢⵢⴰ.
ⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⵃⵉⵊⵊⴰ 1439 ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴰⴷ (ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⴱⵓⵙ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ)
10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵉⵖⵔⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵏⵏⵉⵏ ⵉⵏⴱⴹⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵙ ⵥⵕⴰⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏⵖⴷ ⵓⵀⵓ, ⴳ ⵓⵏⴰⴹⵓ ⵉⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⴰⴷ:

- 0537-76-11-45

- 0537-76-09-32

- 0537-76-05-49

-0537-76-89-54

ⵏⵖⴷ ⴳ ⴰⵟⵟⵓⵏ ⵍ ⴼⴰⴽⵙ ⴰⴷ: 0537-761721

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 10 ⵖⵓⵛⵜ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.