Maghreb Arab Press

ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ.. ⴰⵙⵎⵄⵕ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⴰⴱⵉⴷⴰⵏ  -  
ⵜⵓⵎⵣ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢ ⴰⵙⵎⵄⵕ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵉⴷⴷⵏ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵎⵓⵏ ⴰⵙⵙⴰ ⴳⵔ 28 ⴷ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳⵙ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵉⴼⵡⴰⵕⵕⵉ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ.
ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ.. ⴰⵙⵎⵄⵕ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵜⴳ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵉⴼⵡⵔⵔⵉⴽ, ⴽⵓⵏⵉ ⴱⵕⵕⵓⵏⵓ, ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ (ⴼⴰⴱⴰ) ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⵕⵕⵓⵏⵓ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵎⴰⵙ « ⵉⵙⵎ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴼⵡⵕⵕⵉ , ⵙⵙⵓⵜⴳ (ⴼⴰⴱⴰ) ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⴰ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ » ⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴳ« ⴰⵙⵓⵊⴷ ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ » ⵜⴰⵎⴰⵏ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵢⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ , ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.