Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   07:56

ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ‌)

ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ  -  
ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴱⵏⵓ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵉⵜⵔⵓ ⴰⵎⵓⴽⵄⵄⴰⴱ, ⵎⴰⵔⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵍⵓⴽⵓⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵛⴰⵕⴰⴼⴰⵜ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
ⵟⴰⵏⵊⴰ - ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ - ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ: ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰⵏ ⵔⴰⴷ ⴼⵔⵓⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ (ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ‌)
02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵡⵍⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵍⵓⴽⵓⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2017, ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏ ⵖⵉⵙ ⴷ ⵏ ⵎⴰⵕⵜⵉⵍ ⴷ ⴹⴰⵕ ⵅⵕⵓⴼⴰ ⴷ ⵏ ⵅⵕⵕⵓⴱ, ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴱⵓⵛⵜⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵎⵎⴰⵏ.

ⵜⵉⵙⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵃⴱⵓⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ, ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 22.000 ⴰⵀⵉⴽⵜⴰⵕ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⴼⵉⵍⴰⵍ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ, ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵟⵟⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⵊⴰⵕⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵏ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.