Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:05

ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ 26 ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵜⵥⵡⵉⵕ ⵏ ⵉⵏⵜⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴼⴰⵔⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⵙⵖⵓⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ 26 ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ 12 ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴳ ⵜⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵜⵥⵡⵉⵕ ⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵓⵔ ⵉⵣⵖⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴼⴰⵔⵜ.
ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ 26 ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵊⴷⴰ ⴷ ⴱⵔⴽⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵜⵥⵡⵉⵕ ⵏ ⵉⵏⵜⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴼⴰⵔⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
29 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵙ ⵉⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵙ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⵙⵎⵔⵙⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵜⵥⵡⵉⵕ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵓ ⵉⵜⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵇⴰⵕⵉⴹⵜ ⵏ ⵉⵅⵛⵛⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⴰⵏⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, ⴷ ⵙⵙⴰⵏⴰⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⴽⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⴰⴷ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ, ⵜⵜⵥⵡⵉⵕ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵙⵙⴰⵏⴰⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵏ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵥⴹⵉⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⵥⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵢⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵣⴷⵖⵏ. 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 29 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.