Maghreb Arab Press

ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵉⴷⴷⵉ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵡⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ 18 ⴷ 25 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ, ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ, ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵥ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ, ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴼⴼⵖⵜⵏ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⴼⴼⵖ ⵛⵛⴽ ⵉⵙ ⴹⴼⴰⵕⵏ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴷ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵔⴰ ⵡⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵍⴰⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵎⴰⵥⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴼⵉ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⵉⴷⵜⵏ ⵣⴷⵉⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⵏ ⴰⴼⴰ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵜ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵙⴼⵔⴽⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴷ ⵓⵙⴷⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⴰ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ « ⴷⴰⵄⵉⵛ » ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⴱⵖⵏ ⵙⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⵔ ⵉⵜⴱⴰⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵜⵛⵉ, ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵙⴳⴳⵯⴰⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.