Maghreb Arab Press

ⵜⵓⵎⵣ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ/ⵜ  -  
ⵓⵎⵣ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 2017-2018 ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵡⵉⵙⵙ 26 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜⴰ ⴰⴷ.
ⵜⵓⵎⵣ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
05 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ 16 ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ .ⵢⵓⵎⵣ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵙⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ (ⴰⵜⴰ) ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵉⵣⵉⵎ ⴱⵓⴷⴳⵓⵔⵉⴽⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵖⵍⵉⴼⵜ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵉⵏⵜ.

ⵜⵖⵜⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2018 ⴳ ⵍⵢⵓⵏⴰⵏ ⴷ 2019 ⴳ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.