Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  16  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   13:19

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴱⵀⵔⴰ ⵉⵙ ⵜⵓⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵡⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ « ⴰⵇⴱⵓⵔ » ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ,ⵉⵙ ⵜⵓⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵡⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ «ⴰⵇⴱⵓⵔ» ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⵍⴰ ⵛⵉ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ.
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴱⵀⵔⴰ ⵉⵙ ⵜⵓⵣⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵉ ⵡⵏⴰ ⵖⵓⵔⵙ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ « ⴰⵇⴱⵓⵔ » ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵏ
05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⵎⴰⵙ « ⵜⵖⵜⴰⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵥⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵜⴼⴽⴰ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴱⴽⴰⵍⵓⵔⵢⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⵎⵓⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴳⴰⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵚⵚⵓ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵇⵉⵏ ⵉⵚⵚⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 05 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.