Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   11:47

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ, ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ « ⵉⵖⵕⴰⵎ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⴰⴷ» ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵢⵓⵙⴼⵢⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.
ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⵢⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ
23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵕⴰⵏⴰⵜ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵖ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ ⵢⵉⴹⵍⵍⵉ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵍⵎⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴱⴰⵜ ⵏⴰ ⵎⵓⵖⵓⵕ ⵜⵍⵍⴰ 8 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ ⴳ ⵚⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⴱⵏⵓ ⵙⵉⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵣⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵅⵙⵉⵏ ⵍⵄⴼⵉⵜ ⴷⵖ ⴳ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 10 ⵏ ⵢⵉⴹ ⴷ 30 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵕⵥⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵯⵍ ⵃⵎⴰ ⴷ ⵉⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⴼⵉⵢⵜ ⴷⵖ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.