Maghreb Arab Press

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)

ⵕⵕⴱⴰⴹ  -  
ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵟⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ, ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ, ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⵏⵏⵣ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵎⴰⴽⴰⴷⴰ.
ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵜⵜⵓⵔⵙ 14 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴳⵔ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⴰⵙⵉⵡⴹ)
17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵎⴰⵙ ⵜⵢⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵙⵔ ⵏⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ.

ⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵯⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.