Maghreb Arab Press

ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ : ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⴳ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵃⵢⵓⴹ

ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ  -  
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵍⵉⵙ ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⵏ ⵊⴰⵊ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉⵏⵙ ⴳ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⵜⵉⵟⴰⵡⵉⵏ : ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⵏ ⵓⴷⵓ ⴳ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⴳ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵃⵢⵓⴹ
02 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵉⴼⵓ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵃⵢⵓⴹ ⵉⵡⵜ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴳ ⵜⴼⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵜ ⴳ ⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ , ⵉ ⵡⵓⵜ ⴳ ⵙⵍⴰⵀ ⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵢ ⴳ ⵜⴰⴷⵓⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⴳⵓⵙ ⵜⵉⵙⵙⵍⵜ ⵍⵎⵙⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ ,ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ , ⵎⴰⵛⴰ ⴰⴱⴽⴽⵉⴹ ⴼⵔ ⴰⴷ ⴱⴷⴷ ⴰⴳⵯⵙ ⴳ ⵉⵖⵉⵔ ⵏⴰⵙ, ⵅⴼ ⵍⵎⵙⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ.

ⵉⵊⵉⵊⵊⵉ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙ ⴳ ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ, ⴳⴳⴰⵏⵏⵉ ⵍ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵎⵢⵏⵢⵙⵜⵢⵔ ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ,ⵉ ⴰⵙⵎⴰⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⴷⵓⵜ.

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2017

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.