Maghreb Arab Press

News
ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ  23  ⴽⵜⵓⴱⵔ  2018   |   08:00

ⵜⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ « ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ » (ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵙⵍⵢⵓⵏⵉⵢ)

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ  -  
ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ (ⵓⴽⵉ ⴷⵢⴰⵔⵢⵓ), ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴳⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵏⵊⴰ, « ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵎⴰⵍⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ».
ⵜⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ « ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ » (ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵙⵍⵢⵓⵏⵉⵢ)
02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⴷ ⵉⵏⵏⴰ (ⵓⴽⵉ ⴷⵢⴰⵔⵢⵓ) ⵎⴰⵙ ⴰⴷⵖⴰⵕ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏⵉⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴳⴰⵜ ⵙⴳ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⴷ ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⵖ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⵣⴼⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴹⵖⴰⵕⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷⵖ, ⵣⵓⵏⴷ (ⵍⵇⴰⵚⴱⴰ), ⴷ ⵓⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵟⵏⵊⴰ, ⵏⵉⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵖⴱⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
 

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 02 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.