Maghreb Arab Press

ⵜⴱⴷⵉ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴱⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵀⵕⵀⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ  -  
ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⵖⵖ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴱⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵀⵕⵀⵓⵕⴰ (ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ), ⴷ ⴰⵜ ⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵅⴼⵙ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ.
ⵜⴱⴷⵉ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵅⴼ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴱⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵀⵕⵀⵓⵕⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ
14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵍⵄⴰⵎⵍ ⵅⴼ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵚⵚⵅⵉⵕⴰⵜ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ 29 ⴽⵟⵓⴱⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴱⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵀⵕⵀⵓⵕⴰ.

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⴱⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ, ⴳ ⵜⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ, « ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⴽⵔ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵓⴼⵏ ⴷ ⵍⵅⵓⵕⵓⵇⴰⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ, ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⴰ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.