Maghreb Arab Press

Wednesday  14  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ  2018   |   12:15

ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ » ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⵟⴰⵏⵊⴰ  -  
ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ », ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣⴰ « ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⵜ : ⵜⵓⵚⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ », ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 150 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ « ⵎⵉⴷⴷⵉⵢⵣ » ⴳ ⵟⴰⵏⵊⴰ
08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⵉⵙⵏⴼⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⴱⴰⵢⵜ ⵉⴱⴰⵢⵢⵏ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵜⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵙⵓⵍ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵡⴽⴰⵏ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ. 

ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴷⴼ ⴰⵙⴳⴰⵡ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵡ, ⴷ ⵜⵉⵏⵣⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. 

ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵓⵔⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵉⵙⴳⵎⴹ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵅⴼ ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⴰⵍⵍⵓⵍⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵎⵀⴰⵡⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⴰⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ « ⵙⵉⴷⵉⵢⴰⵡ ».

ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ : 08 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018

ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.